Weldam

Weldam

AVG

Privacyverklaring landgoed Weldam

Landgoed Weldam

Landgoed Weldam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegeven zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Dit brengt met zich mee dat landgoed Weldam, op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke is.

 Als verwerkingsverantwoordelijke draagt landgoed Weldam zorg voor een AVG-conforme verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u (hierover) contact met ons wenst op te nemen kan dat door telefonisch contact op te nemen op 0547-272647 (op werkdagen tussen 8.30 en 12 uur), een e-mail te sturen naar info@weldam.nl of een brief te schrijven naar Rentambt Weldam, Diepenheimseweg 114, 7475 MN Markelo

 Doel en rechtsgrondslag van het verwerken van uw persoonsgegevens

Wanneer u contact wenst op te nemen met Landgoed Weldam, verkrijgt Landgoed Weldam persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens heeft Landgoed Weldam nodig om weer contact met u op te nemen, bijvoorbeeld ter beantwoording van een door u gestelde vraag. Landgoed Weldam verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens op basis van uw (impliciete) toestemming.

U heeft het recht uw toestemming ten allen tijde weer in te trekken. Indien u uw toestemming intrekt doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens in de periode voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

 Categorieën persoonsgegevens die Landgoed Weldam verwerkt

 De persoonsgegevens die Landgoed Weldam verwerkt ten behoeve van het doel om contact met u op te nemen, zijn afhankelijk van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens is in ieder geval beperkt tot u voor- en achternaam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

  Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij verstrekking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In deze gevallen blijft landgoed Weldam verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan de looptijd van het contact en daarna maximaal twee weken.

 Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om landgoed Weldam te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Met het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens wordt bedoeld uw recht om uw persoonsgegevens door ons naar uzelf of een door u genoemde derde te laten sturen.

Daarnaast heeft u ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van (een van) deze rechten kunt u uw verzoek sturen naar info@weldam.nl

U heeft ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder op het verwerken van persoonsgegevens). U kunt een klacht indienen via deze link.

Copyright Landgoed Weldam 2024